مقاله ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه

نگارش مقاله علمی با عنوان بهداشت، ایمنی و محیط زیست در آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان

نگارش مقاله علمی با عنوان بهداشت، ایمنی و محیط زیست در آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان

عضویت قطعی آزمایشگاه‌ آروین به زیست پارسیان در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ریاست جمهوری

عضویت قطعی آزمایشگاه‌ آروین به زیست پارسیان در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ریاست جمهوری

آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان موفق به کسب مجوز و تاییدیه شرکت دانش‌بنیان شد

آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان موفق به کسب مجوز و تاییدیه شرکت دانش‌بنیان شد.

کسب رتبه نخست کشوری در آزمون مهارت استاندارد

کسب رتبه نخست کشوری در آزمون مهارت استاندارد هیدروکربن در سال 1399

اعطا گواهینامه ایزو 17025 به آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان

آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025.2017 را از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران دریافت کرد.