با بررسی‌های انجام شده آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان موفق به دریافت گواهینامه گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025.2017 مطابق با الزامات استاندارد از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شد. استاندارد‎ ISO/IEC17025 ‎شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده کنند تا بتوانند به اثبات برسانند که یک سیستم کیفیت ‏را به کار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر بر اساس استانداردهای ملی یا بین‌المللی ‌هستند.  تضمین کیفیت نتایج آزمون، برخورداری از پرسنل دارای صلاحیت فنی و آموزشی، متناسب بودن روش‌ها با ‏نیازمندی‌های مشتری و تسهیل در ارائه خدمات، برخورداری از اعتبار لازم در تبادل اطلاعات فنی و تجارب بین ‏آزمایشگاه‌های همکار و دارا بودن یک سیستم مدیریت، هماهنگی و انسجام آزمون مورد استفاده در آزمایشگاه از اهم دستاوردهای حاصل از اجرای این گواهینامه ‏به شمار می‌رود.‏