آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان با هدف ارتقا سطح بهداشت، ایمنی و محیط زیست در آزمایشگاه موفق به نگارش مقاله علمی با عنوان بهداشت، ایمنی و محیط زیست گردید. دلایل بسیار زیادی برای نگارش یک مقاله وجود دارد. اما بهداشت و ایمنی از اساسی ترین اصول یک سازمان به شمار می روند. و هر جا که ایمنی مطرح شده است سخن از بهداشت و محیط نیز به میان آمده است.