آزمون ها

 آزمون های قابل انجام مطابق استانداردهای ملی و بین المللی


 
ردیف
عنوان استاندارد
 1  چگالی و چگالی نسبی  ASTM D1298
2  نقطه اشتعال بسته پنسکی مارتنز   ASTM D93
3  نقطه اشتعال باز کلیولند  ASTM D92
4  گرانروی کینماتیک در دماهای مختلف  ASTM D445
5  محاسبه شاخص گرانروی  ASTM D2270
6  خوردگی تیغه مسی  ASTM D130
7  تقطیر در فشار اتمسفر  ASTM D86
8  مقدار صمغ سوختهای تقطیری سبک و میانی  ASTM D381
9  میزان سولفید هیدروژن  ASTM D3227
10  میزان مرکاپتان  ASTM D3227
11  تعیین رنگ ASTM  ASTM D1500
12  نقطه ریزش  ASTM D97
13  نقطه ابری شدن  ASTM D2500
14  خاکستر  ASTM D482
15  خاکستر سولفاته  ASTM D874
16  اندازه گیری گوگرد به روش اشعه ایکس  ASTM D4294
17  محاسبه شاخص ستان  ASTM D976
18  محاسبه ارزش حرارتی  ASTM D4868
19  نقطه آنیلین  ASTM D611
20  میزان مرکاپتان به روش دکتر  ASTM D4952
21  عدد اسیدی کل  ASTM D664
22  عدد قلیایی کل  ASTM D2896   
23  عدد صابونی  ASTM D94
24  اندازه گیری کف در روغن  ASTM D892
25  نفوذپذیری گریس قبل و بعد کار  ASTM D217
26  پایداری گریس در برابر شستشو با آب   ASTM D1264
27  تعیین درجه گریس  ASTM D217
28  نقطه قطره شدن گریس  ASTM D566
29  تخمین ذرات سخت گریس  ASTM D1404
30  میزان آب به روش تقطیر  ASTM D95
31  خوردگی تیغه مسی گریس  ASTM D4048
32  تجزیه شیمیایی گریس  ASTM D128
33  اسید آزاد گریس  ASTM D128
34  مقدار روغن جدا شده از گریس  ASTM D1742
35  قلیایی آزاد گریس  ASTM D128
36  مواد نامحلول در گریس  ASTM D128
37  گلیسیرین  ASTM D128
38  اندازه گیری ترکیبات هیدروکربنی به روش کروماتوگرافی گازی  ASTM D6730
39   تعیین و اندازه گیری درجه خلوص بنزن   ASTM D4492
40   شناسایی و اندازه گیری(MTBE - ETBE- TAME)به روش کروماتوگرافی گازی   ASTM D4815
41  شناسایی و اندازه گیری متانول   ISIRI 10204
42  تعین رنگ سیبلت  ASTM D156
43  اندازه گیری آب به روش کارل فیشر  ASTM D6304
44  تقطیر در خلا  ASTM D1160
45  تعیین درجه نفوذ قیر  ASTM D5
46  تعیین نقطه نرمی قیر  ASTM D36
47  تعیین ضریب شکست و پراکندگی نور  ASTM D1218