آزمون ها

ازمون های قابل انجام مطابق استانداردهای ملی و بین المللی


 
آزمون های قابل انجام مطابق استانداردهای ملی و بین المللی

چگالی و چگالی نسبی ASTM D1298
نقطه اشتعال بسته پنسکی مارتنز ASTM D93
نقطه اشتعال باز کلیولند ASTM D92
گرانروی کینماتیک در دماهای مختلف ASTM D445
محاسبه شاخص گرانروی ASTM D2270
خوردگی تیغه مسی ASTM D130
تقطیر در فشار اتمسفر ASTM D86
مقدار صمغ سوختهای تقطیری سبک و میانی ASTM D381
میزان سولفید هیدروژن ASTM D3227
میزان مرکاپتان ASTM D3227
تعیین رنگ ASTM D1500
نقطه ریزشASTM D97
نقطه ابری شدن ASTM D2500
ASTM D482 خاکستر
خاکستر سولفاته ASTM D874
اندازه گیری گوگرد به روش اشعه ایکس ASTM D4294
محاسبه شاخص ستان ASTM D976
محاسبه ارزش حرارتی ASTM D4868
نقطه آنیلین ASTM D611
میزان مرکاپتان به روش دکتر ASTM D4952
عدد اسیدی کل ASTM D664
عدد قلیایی کل ASTM D2896
عدد صابونی ASTM D94
نفوذپذیری گریس قبل و بعد کار ASTM D217
تعیین درجه گریس ASTM D217
نقطه قطره شدن گریس ASTM D566
میزان آب به روش تقطیر ASTM D95
خوردگی تیغه مسی گریس ASTM D4048
تجزیه شیمیایی گریس ASTM D128
اسید آزاد گریس ASTM D128
قلیایی آزاد گریس ASTM D128
مواد نامحلول در گریس ASTM D128
ASTM D128 گلیسیرین
اندازه گیری ترکیبات هیدروکربنی به روش کروماتوگرافی گازیASTM D6730
ASTM D4492 تعیین و اندازه گیری درجه خلوص بنزن
ASTM D4815 به روش کروماتوگرافی گاز MTBE - ETBE- TAME شناسایی و اندازه گیری
ISIRI 10204 شناسایی و اندازه گیری متانول