بـيـانيـه مـديريـت

  بیانیه مدیریت شرکت آروین به زیست پارسیان
            
شرکت آروین به زیست پارسیان با پديد آوردن و اجراي سيستم مديريت بر مبناي استانداردهای لازم و اصول حرفه‌اي، سيستم مديريت كيفيت خود را مستند مي‌كند. اين سيستم، همه فرآيندها و مسئوليت‌هايي را كه در ارتباط با فعاليت شرکت موضوعيت دارد، تشريح مي­کند. اين سيستم تأٌييد خواهد كرد كه همه فرآيندهاي كاري، برنامه‌ريزي شده و تحت كنترل هستند.
سيستم مديريت كيفيت و مستندات آن، بر اساس تغييرات مرتبط با وضعيت فني، قوانين، وضعيت عملكرد، انتظارات مشتري، آموزش‌ها و انگيزش‌هاي كاركنان و همچنين سياست‌هاي كلان شرکت آروین به زیست پارسیان هر ساله، تجديد نظر و بازنگري‌ خواهند شد.

مدیریت شرکت به ‌صراحت اعلام مي‌دارد كه آزمايشگاه و كاركنان آن، از هرگونه فشارهاي داخلي و يا خارجي كه تاثير منفي بر كيفيت نتايج مي‌گذارد، رها هستند. شرکت آروین به زیست پارسیان همه فعاليت‌هاي خود را با تاكيد بر حفظ اسرار، بدون تبعيض و به‌صورت كامل و بر طبق اصول حرفه‌اي انجام مي‌دهند. حفاظت از اموال و اطلاعات مشتريان، از قوانين اوليه اين شرکت می باشد. اختيارات لازم در اين زمينه،  به مدير عامل تفويض شده است.
مدير عامل، تمامی مدیران وکارکنان شرکت، خود را متعهد مي‌دانند كه سيستم مديريت كيفيت را پيگيري كرده و الزامات استاندارد را در شرکت آروین به زیست پارسیان برآورده و از آن تبعيت كنند.مدیر عامل شرکت آروین به زیست پارسیان خود را متعهد مي‌داند، منابع مالي و انساني لازم را براي استقرار اين استاندارد فراهم نمايد. پيروي از سيستم مديريت كيفيت براي همه کارکنان، حتي مديران ارشد الزامي است.